W dniu 20.11.2017 r. została podpisana umowa z  Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  o dofinansowanie  Projektu pn. Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łomży w ramach Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, Oś priorytetowa II  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Przedmiotem projektu jest przebudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łomży, w celu:

  1. poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez stopniowe ograniczenie ilości odpadów komunalnych skierowanych na składowisko odpadów,
  2. wdrożenia nowoczesnej gospodarki odpadami wykorzystującej odzysk surowców i ich recykling,
  3. edukacji ekologicznej mieszkańców,
  4. podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej terenów objętych projektem.

Realizacja projektu ma zapewnić zwiększenie ilości selektywnie zbieranych odpadów komunalnych poddawanych procesom ponownego użycia, recyklingu i odzysku oraz stworzenie odpowiednich warunków dla mieszkańców, umożliwiających odpowiednie warunki zagospodarowania odpadów, zapewniając tym samym, dostosowanie do wymogów prawnych, zawartych w przepisach krajowych i UE. Projekt zakłada modernizację istniejącego budynku byłej kotłowni w celu dostosowania do obowiązujących norm oraz adaptacji pomieszczeń do nowych funkcji  – punktu poboru i magazynu odpadów niebezpiecznych oraz zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia.  Ponadto dodatkową rolę będzie pełniła prowadzona szerokorozumiana edukacja ekologiczna, mająca na celu zachęcenie mieszkańców do pozbywania się odpadów problematycznych w sposób przyjazny środowisku  oraz kładąca nacisk na selektywną zbiórkę odpadów w gospodarstwach domowych

 

Planowana całkowita wartość inwestycji netto: 2.400.533,95 zł

 

Wartość dofinansowania ze środków UE: 1.771.076,32 zł tj. 73,78%