Informacje Ogólne

Z dniem 21 stycznia 2015 r. uchwałą Rady Miejskiej Łomży Nr 18/V/15 powołano spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą: „Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.”

Podstawowym dokumentem normującym funkcjonowanie ZGO Sp. z o.o. jest jego akt założycielski, spełniający rolę statutu (akt notarialny rep. A nr 590/2015, rep. A nr 1240/2016, rep. A nr 6765/2017).

Celem Spółki jest wykonywanie zadań własnych Miasta Łomża, polegających na świadczeniu zaspokajania potrzeb zbiorowych wspólnoty w zakresie:
• prowadzenia składowiska znajdującego się w Czartorii, odbierania i przetwarzania odpadów komunalnych oraz utrzymania i eksploatacji instalacji z tym związanych,
• zapewnienie funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się w Łomży przy ul. Akademickiej 22.

Przedmiotem działalności ZGO Sp. z o.o. jest prowadzenie Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czartorii, gm. Miastkowo, w skład którego wchodzą następujące instalacje:
a) kwatery do składowania odpadów,
b) do mechanicznego przetwarzania odpadów – sortownia,
c) do biologicznego przetwarzania odpadów frakcji podsitowej drobnej i średniej (pochodzącej z mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych), selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów,
d) do przetwarzania odpadów wielkogabarytowych,
e) do przetwarzania odpadów budowlanych.

Organami Spółki są:
a) Zgromadzenie Wspólników (najwyższa władza w Spółce) – wykonywana przez Prezydenta Miasta Łomża
b) Rada Nadzorcza powoływana i odwoływana przez Zgromadzenie Wspólników
c) Zarząd Spółki

Zgromadzenie Wspólników:
Jedynym właścicielem ZGO Sp. z o.o. jest Miasto Łomża posiadające 100% udziałów.

Rada Nadzorcza:
W skład aktualnej Rady Nadzorczej wchodzą:
1. Beata Madras-Kobus – Przewodniczący
2. Wojciech Paweł Pietruszewski – Zastępca
3. Paweł Bartliński – Sekretarz

Zarząd Spółki:
Jan Perkowski – Prezes Zarządu

Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu – Zarząd Spółki
Sposób reprezentacji:
Do składania oświadczeń i dokonywania czynności prawnych w imieniu spółki upoważniony jest Prezes Zarządu spółki samodzielnie.

Prokurenci:
Adam Miara – prokura samoistna

O Zakładzie

Budowę Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czartorii zakończono w 2010 roku.
W ramach tej inwestycji wybudowano sortownię odpadów zmieszanych i pochodzących ze zbiórki selektywnej, kwatery składowania odpadów komunalnych i odpadów zawierających azbest, plac do przetwarzania i segregacji odpadów komunalnych, budynek administracyjno – socjalny, obiekty technologiczne i infrastrukturę techniczną zakładu.

W 2017 roku oddano do użytku kompostownię o zdolności przerobowej około 20 tys. ton odpadów rocznie. W skład wybudowanej kompostowni wchodzą: kompleks czterech zamykanych boksów (bioreaktorów z aktywnym napowietrzaniem poprzez kanały w posadzce), wentylatorownia, biofiltr, boksy magazynowe, zbiornik na odcieki, plac dojrzewania kompostu oraz plac technologiczny. Do kompostowni trafiają odpady o wysokiej zawartości substancji organicznych, a w szczególności frakcja podsitowa oraz odpady zielone i inne bioodpady zebrane selektywnie. Odpady z frakcji podsitowej przerabiane są na masę rekultywacyjną a zebrane selektywnie odpady zielone i biodegradowalne na wysokowartościowy organiczny środek poprawiający właściwości gleby, nadający się do rekultywacji gleb zdegradowanych, do upraw polowych, sadowniczych, warzywnych, roślin ozdobnych oraz zakładania terenów zielonych.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł około 3,2 mln zł, kwota została sfinansowana z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Białymstoku.

Obecnie Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czartorii (ZPiUO) posiada status Instalacji Komunalnej. Instalacja Komunalna (IK) w Czartorii spełnia wymogi najlepszych dostępnych technologii (tzw. BAT). Zapewnia mechaniczno-biologiczne przetwarzanie (MBP) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i zbieranych selektywnie. Umożliwia przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych, ulegających biodegradacji.

W dniu 25.01.2019 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja istniejącej instalacji sortowania odpadów na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czartorii gm. Miastkowo woj. podlaskie”. Celem projektu jest stworzenie infrastruktury pozwalającej na gospodarowanie odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, przyczyniającej się do wypełnienia krajowych i unijnych wymagań w zakresie gospodarki odpadami, a w szczególności modernizacja infrastruktury Instalacji Komunalnej Czartoria pozwalającej na zwiększenie recyklingu odpadów komunalnych. Wartość dofinansowania wynosi 9 547 748,48 co stanowi 85% wartości wydatków kwalifikowanych.

W dniu 5.08.2019 r. Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Łomży zawarł umowę z Sutco®-Polska na kompleksową realizację w/w inwestycji, czyli dostosowanie linii technologicznej do przetwarzania odpadów zbieranych selektywnie w powiązaniu ze zwiększeniem poziomów odzysku frakcji surowcowych.

Skip to content