Zużyty akumulator samochodowy należy oddać przy zakupie nowego akumulatora lub przekazać nieodpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Przeterminowane i nie wykorzystane leki należy wrzucać do pojemników na leki w wybranych aptekach.

Meble i inne odpady wielkogabarytowe zbierane będą w czasie zbiórek prowadzonych akcyjnie. Niepotrzebne, ale wciąż sprawne przedmioty mogą przydać się komuś innemu, popytaj wśród rodziny i znajomych.

Odpady niebezpieczne np. azbest odbierane będą akcyjne. Jeżeli na Twojej nieruchomości znajdują się wyroby zawierające azbest, skontaktuj się z Urzędem Miejskim w Łomży w celu uzyskania informacji o sposobach dalszego postępowania z tymi wyrobami.

Zużyte świetlówki należy zwrócić w stanie nieuszkodzonym do punktu handlowo – usługowego, przy zakupie nowego.

Odpady metalowe należy przekazywać do działających w mieście punktów skupu złomu i metali kolorowych.

Zużyte opony zwrócić do zakładów serwisowych prowadzących sprzedaż i wymianę opon, przy zakupie nowych.

Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe podczas drobnych remontów (nie wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę) należy gromadzić w pojemnikach zamówionych przez właściciela nieruchomości u przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne. W zabudowie wielorodzinnej pojemniki powinny być zamawiane przez osobę wykonującą prace remontowe. Odpady te będą odbierane w ramach pobieranej przez miasto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Elektrośmieci to Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny (ZSEE), czyli niepotrzebne urządzenia typu: żelazko, telefony, wiertarki, pralki, lodówki, komputery, telefony, sprzęt audio, telewizory

PAMIĘTAJ
Elektrośmieci nie wolno wrzucać do kosza z odpadami – grozi za to kara nawet do 5000 zł. Nie powinno się też przechowywać takich odpadów w piwnicach czy na strychu, ponieważ zawierają trującą rtęć, freon i inne szkodliwe pierwiastki. Dlatego elektrośmieci należy zbierać selektywnie i oddawać do właściwych punktów zbiórki, gdzie następnie w bezpieczny sposób zostaną przekazane do zakładów przetwarzania.