W Zakładzie Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych – RIPOK Czartoria, otwarto nowoczesną kompostownię. Jej budowa była niezbędna, gdyż wymagały tego nowe dyrektywy unijne z zakresu ochrony środowiska. Inwestycja kosztowała około 3,2 mln zł. W symbolicznym przecięciu wstęgi wziął udział prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.

Włodarz miasta podkreślał, że ważne są również te inwestycje, których nie widać na co dzień, a są tak samo potrzebne, jak nowe drogi czy budynki użyteczności publicznej. – Ta kompostownia będzie służyła nie tylko mieszkańcom Łomży, ale również okolicznym miejscowościom, bo jak wiadomo w skład Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czartoria wchodzi łącznie 18 samorządów. Prezydent Mariusz Chrzanowski dodał, że zapewnienie odpowiedniej gospodarki odpadami jest jednym z zadań własnych gminy a Miasto Łomża stara się wywiązywać z niego jak najlepiej. Chwilę później poświęcenia nowej kompostowni dokonał proboszcz parafii w Miastkowie ks. Czesław Dygan.

Budowa instalacji biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych była konieczna ze względu na spełnienie wymagań określonych przepisami art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 672) co w praktyce oznacza zgodność w wymaganiami referencyjnymi najlepszych dostępnych technik (BAT) dla kompostowania odpadów MBP i produkcji paliw z odpadów – w szczególności wymagania określone  przez Europejskie Biuro IPPC (dokument z 18 grudnia2015r.) Dotychczas jedyniemechaniczna obróbka odpadów, czyli sortowanie i wydzielanie frakcji podsitowej, odbywa się w hali sortowni, zaś biologiczna część na wolnej przestrzeni tzw. płycie kompostowej. To było zgodne z przepisami do 2014 roku, dlatego też musieliśmy podjąć kroki dostosowujące do nowych przepisów – mówi prezes Zakładu Gospodarowania Odpadami w Czartorii, Jan Perkowski. Dodał również, że Łomża, (RIPOK – Czartoria) była ostatnią „instalacją” w województwie podlaskim, która takiej instalację jeszcze nie posiadała.

Nowa kompostownia jest nowoczesna i wydajna, pozwoli bowiem na przetwarzanie około 20 tys. ton odpadów rocznie. Będzie spełniała trzy funkcje. Pierwszą jest biostabilizacja, czyli oddzielenie z frakcji odpadów zmieszanych frakcji biologicznej i przekształcenie jej do dalszego zagospodarowania poprzez wykorzystanie stabilizatu do celów rekultywacyjnych oraz składowania. Druga funkcja to kompostowanie – odzyskiwanie substancji organicznych do celów np. uzdatniania gleby. Jest jeszcze trzecia możliwa funkcja do wykorzystania w przyszłości– biosuszenie.  Ma ono na celu przygotowanie odpadów do produkcji np. paliwa alternatywnego – wyjaśnia prezes spółki.

W skład wybudowanej kompostowni wchodzi: kompleks czterech zamykanych boksów (bioreaktorów z aktywnym napowietrzaniem poprzez kanały w posadzce), wentylatorownia, biofiltr, boksy magazynowe, zbiornik na odcieki, plac dojrzewania kompostu oraz plac technologiczny. Do nowej kompostowni będą trafiać odpady o wysokiej zawartości substancji organicznych, a w szczególności frakcja podsitowa, odpady zielone oraz wszystkie inne bioodpady zebrane selektywnie. Całkowity koszt inwestycji wyniósł około 3,2 mln zł, kwota została sfinansowana z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Białymstoku.

Skip to content