W dniu 25.01.2019 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja istniejącej instalacji sortowania odpadów na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czartorii gm. Miastkowo woj. Podlaskie”. Umowa o dofinansowanie została podpisana przez Prezesa NFOSiGW Kazimierza Kujdę oraz Prezesa ZGO sp. z o.o. Jana Perkowskiego. W spotkaniu uczestniczył też Poseł na Sejm Kazimierz Gwiazdowki.

       Celem projektu jest stworzenie infrastruktury pozwalającej na gospodarowanie odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, przyczyniającej się do wypełnienia krajowych i unijnych wymagań w zakresie gospodarki odpadami, a w szczególności modernizacja infrastruktury RIPOK Czartoria pozwalającej na zwiększenie recyklingu odpadów komunalnych. Wartość dofinansowania wynosi 9 547 748,48 co stanowi 85% wartości wydatków kwalifikowanych.

Skip to content