DLACZEGO MODERNIZACJA?

 • Istniejąca linia technologiczna została oddana do użytku w 2011 r. W systemie podawania odpadów na linię sortowniczą nie była wyposażona w rozrywarki worków, która jest niezbędna, szczególnie przy zwiększonym strumieniu odpadów ze zbiórki selektywnej.
 • Z uwagi ma manualny system sortowania, linia pracowała na niskich prędkościach, z małą wydajnością i z ograniczoną ilością wydzielanych frakcji surowcowych oraz niską skutecznością odzysku frakcji surowcowych.

CEL:

 • Głównym celem modernizacji instalacji sortowania odpadów komunalnych – części mechanicznej MBP w Czartorii było dostosowanie linii technologicznej do przetwarzania odpadów zbieranych selektywnie w powiązaniu ze zwiększeniem poziomów odzysku frakcji materiałowych (surowcowych) zawartych w dostarczanych do przetwarzania strumieniach odpadów komunalnych.
 • Kolejnym celem – jest poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy ludzi mających bezpośredni ręczny kontakt z odpadami (sortowaczy). Zmodernizowany został system wentylacyjny, zamontowano nowy system klimatyzacji i ogrzewania w kabinach sortowniczych. Obecnie sortowanie odpadów polega na doczyszczaniu frakcji surowcowych.

REALIZACJA

 • Została wybudowana nowa stacja transformatorowa wraz z agregatem prądotwórczym zabezpieczającym ciągłość dostaw energii elektrycznej do Sortowni
 • Instalacja wyposażona została w Mobilny przesiewacz bębnowy – wyposażony w separator magnetyczny oraz w separator pneumatyczny
 • Linia technologiczna Sortowni została dostosowana do przetwarzania zarówno odpadów komunalnych zmieszanych (jak jest obecnie), w tym odpadów komunalnych zbieranych selektywnie o wysokim poziomie zanieczyszczeń pozasurowcowych i frakcją drobną, jak również do przetwarzania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w różnych systemach zbiórki, tj. zarówno odpadów tworzywowych, mieszaniny odpadów opakowaniowych (tworzyw sztucznych, papieru i metali), jak i selektywnie zbieranego papieru. Realizowane jest to za pomocą nowych urządzeń tj. :
 •  rozrywarka worków,
 •  separator metali nieżelaznych,
 •  separator metali żelaznych,
 •  4 separatory optyczne – przeznaczone do sortowania: mieszaniny tworzyw sztucznych I stopnia, papieru, tworzyw sztucznych po separacji balistycznej, mieszaniny tworzyw sztucznych II stopnia z funkcją wydzielania frakcji wysokokalorycznej,
 •  separator balistyczny tworzyw sztucznych uprzednio wydzielonych przez separator optyczny mieszaniny tworzyw sztucznych I i II stopnia, umożliwiający podział podawanego strumienia odpadów na frakcję ciężką-twardą-toczącą się (np. butelki PET, PE, opakowania wielomateriałowe) i lekką-miękką-płaską (tj. głównie folia),
 •  nowe kabiny sortownicze,
 •  kabina dyżurna (pomieszczenie sterownicze dla zintegrowanego systemu sortowania i wizualizacji całej instalacji + monitorowania wizyjnego poszczególnych urządzeń sortowni),
 •  komplet przenośników takich jak m.in.: wznoszące, podające, łączące, sortownicze, przyspieszające do separatorów optycznych, przesypy oraz komory separacyjne dla przenośników przyspieszających,
 •  stacja kompresorów wraz z instalacją doprowadzającą sprężone powietrze do separatorów optycznych,
 •  nowe konstrukcje stalowe oraz komunikacyjne,
 •  centrala wentylacyjna dla nowych kabin sortowniczych,
 •  nowy zintegrowany system sterowania i wizualizacji instalacji. Sterowanie automatyczne instalacją odbywa się ze sterowni za pomocą komputerowej stacji operatorskiej wyposażonej w oprogramowanie wizualizacji i sterowania,
 •  Monitoring wizyjny urządzeń (zainstalowane kamery wizyjne monitorują proces sortowania odpadów)
 •  Instalacja systemu przeciwpożarowego – w postaci systemu detekcji dymu i sygnalizacji pożaru zainstalowana w całej kubaturze hali sortowni (strefa przyjęcia odpadów, strefa hali sortowniczej, części garażowej) oraz w pomieszczeniach technicznych, stacji transformatorowej, agregacie prądotwórczym i w pomieszczeniach socjalnych znajdujących się w kubaturze budynku.

CZAS PRACY SORTOWNI:

 • 250 dni/rok, 2 zmiany, min. 6,5 [h] efektywnej pracy na zmianę

Rodzaj odpadów dostarczanych na linię: • zmieszane odpady komunalne (odpady komunalne zbierane selektywnie o wysokim, tj. >45% poziomie zanieczyszczeń frakcją drobną)

 • selektywnie zbierane odpady – mieszanina tworzyw sztucznych, papieru i metali
 • selektywnie zbierane odpady tworzywowe
 • selektywnie zbierany papier

Przepustowość (w zależności od rodzaju strumienia odpadów podawanych do przetwarzania): • min. 12,5 [Mg/h] dla zmieszanych odpadów komunalnych lub odpadów komunalnych zbieranych selektywnie o wysokim, tj. >45% poziomie zanieczyszczeń frakcją drobną lub

 • min. 4,0 [Mg/h] dla mieszaniny tworzyw i papieru lub
 • min. 3,0 [Mg/h] dla odpadów tworzywowych lub
 • min. 4,0 [Mg/h] dla odpadów papieru

Przepustowość roczna (2 zmiany), w zależności od rodzaju strumienia odpadów podawanych do przetwarzania:

 • min. 40.000 [Mg/rok] dla zmieszanych odpadów komunalnych lub odpadów komunalnych zbieranych selektywnie o wysokim, tj. >45% poziomie zanieczyszczeń frakcją drobną lub
 • min. 13.000 [Mg/rok] dla mieszaniny tworzyw i papieru lub
 • min. 10.000 [Mg/rok] dla odpadów tworzywowych lub
 • min. 13.000 [Mg/rok] dla odpadów papieru

WARTOŚĆ ZADANIA

Wartość zadania netto: 14 040 806,60 [zł]

Kwota wydatków kwalifikowanych: 11 232 645,28 [zł]

Wartość dofinansowania: 9 547 748,48 [zł]

Prezes ZGO Sp. z o.o. w Łomży

 DO POBRANIA:

Dlaczego-modernizacja

Skip to content