Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o w Łomży


Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o w Łomży w Łomży zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o w Łomży.


Data publikacji strony internetowej: 2015-11-23.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-09.


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak opisów tekstowych do filmów zamieszczonych na stronie www,
  • pliki PDF, które są zeskanowane w formie obrazka, poprzez to programy wspomagające osoby niewidome nie są w stanie odczytać danego dokumentu.

Deklarację sporządzono 2021.03.09 na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Informatyka Partnerstwo Handel Jacek Kulka.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową jest Adam Miara. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym amiara@zgo.lomza.eu.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 513 026 847. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

  • lokale, w których mieści się Zakład Gospodarowania Odpadami umiejscowione są na parterze, prowadzą do nich dwa wejścia z poziomu chodnika,
  • korytarze są szerokie i umożliwią poruszanie się na wózkach inwalidzkich,
  • przed budynkiem znajduje się duży parking, na którym zostało wydzielonych kilka miejsc dla osób niepełnosprawnych, oznakowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

Skip to content