Profil działalności RIPOK w Czartorii  

– przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,
– sortowanie odpadów (zbiórka selektywna i  zmieszane odpady komunalne)
– przekazywanie wysortowanych odpadów do odzysku i recyklingu,
– unieszkodliwienie odpadów przez składowanie na składowisku,
– kompostowanie odpadów biodegradowalnych,
– zbiórka z dachów, transport oraz unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych – eternit,
Sprzedaż surowców wtórnych
– papier (gazeta mix)
– tektura (karton)
– PET (opakowania z tworzyw sztucznych) wg koloru: bezbarwny, niebieski, zielony, mix
– folia mix
– opakowania szklane mix
– puszka aluminiowa
– puszka stalowa
– baterie