Cennik, który przedstawiamy nie wpłynie na cenę za śmieci dla Mieszkańców Łomży, a zmiany w nim wprowadzone dotyczą tylko niektórych frakcji odpadów i mają one w głównej mierze zachęcić do lepszej segregacji.

Pierwsza zmiana, dotyczy niesegregowanych odpadów komunalnych (kod 20 03 01), w których została wprowadzona nowa podgrupa „niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne  – zawierające folie i siatki po siano – kiszonkach oraz odpady wielkogabarytowe”. Wydzielenie dodatkowej podgrupy odpadów z wyższą stawką ma spowodować lepszą ich segregację w gminach wiejskich. Oznacza to, że do Instalacji Komunalnej w Czartorii nie będą trafiać odpady, których nie powinno być w frakcji odpadów zmieszanych.

– Cena za przyjęcie tej frakcji odpadów w Instalacji Komunalnej w Czartorii nie jest ani najtańsza ani najdroższa. Kształtuje się ona na poziomie od 505 do 825 za [Mg]. W innych instalacjach w Województwie podlaskim ta cena waha między 216 zł a 950 zł za 1 [Mg] – mówi Dyrektor Zarządzający Zakładu Gospodarowania Odpadami w  Łomży Adam Miara.

Nowy cennik zakłada także obniżenie stawki za przyjęcia odpadów segregowanych dla podmiotów ujętych w drugiej grupie cennika (poza zakresem zadań Miasta Łomża) do których należą:

  1. Opakowania z papieru i tektury
  2. Opakowania z tworzyw sztucznych
  3. Opakowania ze szkła
  4. Opakowania wielomateriałowe
  5. Zmieszane odpady opakowaniowe

Zaproponowane  ceny za odpady segregowane są zbliżone lub niższe od cen w innych instalacjach województwa podlaskiego. I tak np. w instalacji Komunalnej w Czartorii „na bramie” za [Mg] odpadów „opakowania z papieru i tektury” kosztują od 20 złotych do 187 złotych. W PUK Hajnówka od 220 do 400 złotych, w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami sp. z o.o. w Suwałkach 170 złotych, a w zakładzie utylizacji odpadów Komunalnych w Hryniewiczach 160,00. W BIOM Grajewo cena za [Mg] wskazanych odpadów to 172,50.

Bardzo podobnie sytuacja przedstawia się jeżeli chodzi o opakowania z tworzyw sztucznych. W przypadku opakowań ze szkła w instalacji Komunalnej w Czartorii „na bramie” za [Mg] odpadów trzeba zapłacić od 50 złotych do 253 złotych w zależności czy jest to odpad czysty czy zabrudzony innymi frakcjami. W PUK Hajnówka to 100 złotych, w Suwałkach od 185 do 260 zł, w  Hryniewiczach od 110 do 230 złotych, a w Grajewie aż 300 zł. Również w przypadku kolejnej frakcji zbieranej selektywnie (opakowania wielomateriałowe) ceny na bramie w Czartorii są niższe niż w wielu innych tego typu zakładach.  

Jedna ze zmian w cenniku dotyczy określenia przynależności poszczególnych podmiotów do pierwszej lub drugiej grupy w cenniku. W związku z tym uszczegółowiono nazwy grup. W nowym cenniku jest to:  

  1. Zakres zadań Miasta Łomża
  2. Poza zakresem zadań Miasta Łomża

– Do pierwszej grupy będą należały podmioty objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami Miasta Łomża i powierzone Miastu Łomża zadania innych gmin z zakresu zagospodarowania odpadów, a do drugiej pozostałe podmioty. Ponieważ Miasto Łomża jako właściciel Spółki, od początku jej powołania  partycypuje  w kosztach poprzez przekazywanie środków finansowych, poręczeń kredytowych czy wnoszeniu środków materialnych w postaci aportu – nieruchomości na siedzibę spółki, zostało umieszczone w pierwszej grupie. Drugą grupą zostały objęte pozostałe podmioty – wyjaśnia Pan Adam Miara, dodając, że różnica w stawce między pierwszą a drugą grupą powinna pozwolić pokryć brakujące środki na niezbędne inwestycje.

Warto dodać, że opłaty za zagospodarowanie odpadów pobierane dotąd pokrywają jedynie koszty bieżącej eksploatacji, które rosną w bardzo szybkim tempie i których wzrostu nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć. Są to: cena jednostkowa energii elektrycznej, wzrost wynagrodzeń spowodowanych podwyższeniem najniższej krajowej oraz dynamiczny wzrost inflacji  i coraz  wyższe ceny paliwa.  

Wzrost powyższych kosztów Zakład Gospodarowania Odpadami stara się bilansować poprzez podejmowanie wielu działań takich jak m.in.: optymalizacja kosztów czy inwestycja w instalację do sortowania śmieci, która pozwala odzyskać więcej surowców wtórnych.   

            Mamy nadzieję, że obecny cennik pozwoli nam na stabilną realizację zadań bieżących IK – Czartoria oraz realizację zaplanowanych inwestycji.  Należy jednak zwrócić uwagę na obecną sytuację na rynku paliw. Jeżeli sytuacja w dalszym ciągu będzie się tak dynamicznie zmieniać, to nie wykluczamy też możliwości podwyższenia stawki również i w pierwszej grupie ,,zakres zadań Miasta Łomża” – dodał na koniec Pan Adam Miara.

Skip to content