Do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy Łomży mogą bezpłatnie oddać następujące selektywnie zebrane odpady komunalne:

 • papier i tekturę;
 • tworzywa sztuczne;
 • drewno;
 • opakowania ze szkła;
 • zużyte opony;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • przeterminowane leki;
 • oleje silnikowe,
 • farby, kleje, lepiszcza;
 • środki ochrony roślin;
 • odpady wielkogabarytowe;
 • odpady remontowe i budowlane (gruz betonowy i ceglany)**.
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Zakładzie Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. przy ul. Akademickiej 22 w Łomży, NIEODPŁATNIE od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 16.00 przyjmuje od mieszkańców Łomży:

** Do PSZOK możesz oddać niewielkie ilości odpadów remontowych i budowlanych, tj. odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego oraz odpadowych materiałów ceramicznych. 

Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku robót niewymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej, należy gromadzić w specjalnych pojemnikach uniemożliwiających pylenie, zamówionych przez właściciela nieruchomości u przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne. W przypadku zabudowy wielorodzinnej pojemniki powinny być zamawiane przez osobę wykonującą prace remontowe.

Regulamin PSZOK

Regulamin PSZOK

Regulamin PSZOK 2020 w formacie PDF do pobrania: REGULAMIN PSZOK

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 2017 r. oraz nowe stawki

Od dnia 1 kwietnia 2017 r. (przez najbliższe dwa lata) odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Łomża realizowany będzie przez firmę Usługi Komunalne BŁYSK Marianna Marczyk w Łomży....

Skip to content